: 34536

 

:

:

:

:

:

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 

 

:

:

 Copyright (C), .., 2004.
.


Jando vom Michelstadter Rathaus

:

 

Kliff Gross Zhulio
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Chorsa Framato)

00.00.0000

Bando Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Zambi Liman)

19.08.1997

Brayan Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Zambi Liman)

19.08.1997


(Jando vom Michelstadter Rathaus x Eva Unix)

19.08.1997

Mike Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Amanta Djenestra)

17.04.1999

Artem Zonnenblume
(Jando vom Michelstadter Rathaus x `)

28.06.1999


(Jando vom Michelstadter Rathaus x Vencke vom Kaibach)

16.08.1999

 

:

 

Kandi Gross Zhulio
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Chorsa Framato)

00.00.0000

Danuvius-Canis Brenda
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Aranyvolgyi Orseg Anschi)

00.00.0000


(Jando vom Michelstadter Rathaus x )

04.08.1997


(Jando vom Michelstadter Rathaus x Ungvari Star Blondy)

11.08.1997


(Jando vom Michelstadter Rathaus x Ungvari Star Blondy)

11.08.1997

Bonidea Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Zambi Liman)

19.08.1997

Brinka Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Zambi Liman)

19.08.1997

Bakkardi Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Zambi Liman)

19.08.1997


(Jando vom Michelstadter Rathaus x Eva Unix)

19.08.1997

Volta Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Infanta Unix)

25.11.1997

Klary Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Olivia Unix)

02.04.1999

Mirka Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Amanta Djenestra)

17.04.1999


(Jando vom Michelstadter Rathaus x )

17.05.1999

Odessa Djenestra
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Atlanta Unix)

19.05.1999

Zilly Regent Rossich
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Askona Regent Plus)

03.08.1999

Nifertity Wanderzam
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Ve-Nyura Wanderzam)

10.08.1999

Jessy aus der Koppel
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Ungvari Star Marta)

24.08.1999

Avanta Pit Natwood
(Jando vom Michelstadter Rathaus x Lucky Framato)

00.00.2000